Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Międzynarodowej 44, powstała 14 października 1999 roku poprzez wydzielenia z części zasobów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000016111, a podstawą jej działalności jest Statut przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia i zarejestrowany w KRS.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, zwoływane dwa razy do roku, w tym jedno w terminie do 20 czerwca, drugie do połowy grudnia.

Organem Spółdzielni sprawującym stały nadzór nad bieżącą działalnością spółdzielni jest Rada Nadzorcza, składająca się z 9 członków, wybierana przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, zgodnie postanowieniami określonymi w Statucie, kierunkami uchwalanymi przez Walne Zgromadzenie, a także planami gospodarczymi zatwierdzanymi przez Radę Nadzorczą.
Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" położona jest na Saskiej Kępie, na obszarze pomiędzy Aleją Stanów Zjednoczonych i Aleją Waszyngtona. W jej skład wchodzi 40 budynków (prawie 2800 lokali) o łącznej powierzchni ponad 126 tys. m2. Spółdzielnia w swoich zasobach posiada również lokale pod wynajem, które są źródłem największych dochodów i wspierają podstawową działalność Spółdzielni na rzecz jej członków. 

Lokalizacja zasobów SM "Międzynarodowa".

Największe osiedle położone jest wzdłuż ulicy Międzynarodowej,
w jego skład wchodzi 16 budynków:
Międzynarodowa 32, Międzynarodowa 32/34A, Międzynarodowa 34, Międzynarodowa 38,  Międzynarodowa38/40A, Międzynarodowa 40, Międzynarodowa 46,  Międzynarodowa 46/48A,  Międzynarodowa 54,  Międzynarodowa 58,  Międzynarodowa 58/60A, Międzynarodowa 60, Międzynarodowa 64, Międzynarodowa 64/66A, Międzynarodowa 66, Międzynarodowa 68B. 

Osiedle Zwycięzców to zwarty kompleks 8 budynków
wraz z garażem podziemnym obejmujący budynki:
Meksykańska 5, Meksykańska 7, Meksykańska 9, Zwycięzców 30, Zwycięzców 32, Zwycięzców 34,
Wandy 14, Wandy 16.

Osiedle przy ulicy Brazylijskiej obejmuje 9 budynków; Brazylijska 16A, Brazylijska 16B, Brazylijska 18,  Brazylijska 20, Brazylijska 20A, Brazylijska 24,Brazylijska 3, Brazylijska 3A, Saska 48.

Pozostałe budynki Spółdzielni: Londyńska 12, Londyńska 14, Londyńska 24, Paryska 26, Wandy 9, Wandy 15, Waszyngtona 38A.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada również 6 pawilonów użytkowych: Międzynarodowa 42, Międzynarodowa 44, Międzynarodowa 62, Międzynarodowa 68, Zwycięzców 46, Zwycięzców 48 oraz zespoły garażowe wolnostojące przy ulicy Międzynarodowej i Walecznych. 

W 2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" została uhonorowana odznaką
"Za zasługi dla spółdzielczości".