Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych  wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Zgodnie z nowymi przepisami informujemy że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” (dalej zwana SM „Międzynarodowa”) z siedzibą w Warszawie (03-922 Warszawa) przy ul. Międzynarodowa 44  jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, osób fizycznej, podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz wskazanych przedstawicieli (osób fizycznych) przez podmiot do kontaktu przy realizacji usługi.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączniku przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Państwo jako osoby fizyczne, podmioty 
(w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz wyznaczeni przedstawiciele podmiotów, będące osobami fizycznymi.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego pisma i jego załączników, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez SM "Międzynarodowa", prosimy o kontakt z Naszym specjalistą, wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych w osobie pana Ryszarda Chmurskiego pod adresem odo@miedzynarodowa.waw.pl.

Przesyłając zapytanie prosimy w tytule wiadomości o podanie numeru umowy lub numeru NIP lub numeru ostatniej Faktury, co pozwoli Nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie jednego ze wskazanych numerów jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD  S.M. „MIĘDZYNARODOWA”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” jako Administrator Danych, przetwarza dane członków spółdzielni mieszkaniowej / mieszkańców zasobów mieszkaniowych administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową, osób pozostających w innym stosunku prawnym ze Spółdzielnią.

1. O Administratorze Danych

Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Międzynarodowa 44, 03-922 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016111, NIP 1132177612, Regon: 016117356

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: spoldzielnia@miedzynarodowa.waw.pl

Numer telefonu: (22) 617 22 12

Adres korespondencyjny:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44

2. O celu przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania

Spółdzielnia gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:

- wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

- wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- realizacji komunikacji lub dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO,

- realizacji działań podejmowanych przez Spółdzielnię na podstawie udzielonych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO.

Dane osoby Spółdzielnia przetwarza w aktach, wykazach oraz systemach informatycznych wyłącznie w powyżej określonych celach.

3. Jakie dane osobowe zbieramy

W zależności od łączącej osobę fizyczną ze Spółdzielnią relacji, Spółdzielnia może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane transakcyjne, dane behawioralne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące powiązań prawnych, dane dostępne publicznie, dane techniczne lokalu, dane historii przeglądania panelu czynszowego i inne dane (np. wizerunek)

4. O odbiorcach danych

Odbiorcami Państwa danych są:

- Inne podmioty wykonujące usługi na rzecz SM "Międzynarodowa",

- Podmioty, wobec których została wyrażona zgoda na udostępnienie danych osobowych, osoby wyrażającej zgodę,

- Inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne.

Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

5. O czasie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:

a) w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu,

b) w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

c) w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/ rozwiązania umowy.

d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.

6. O prawach, które Państwu przysługują.

W odniesieniu do Państwa danych przysługuje Państwu prawo do:

a) cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody.

b) żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt.

c) dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych).

d) sprostowania danych (aktualizacji danych).

e) ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację.

f) przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.