WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie przedstawia zatwierdzony Uchwałą 55/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” z dnia 22 listopada 2018 r. skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór Prezydium Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
  6. Omówienie spraw związanych z Planem remontów na rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 115 ust. 8 Statutu S.M. „Międzynarodowa”:
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał złożonych  do dnia 22.11.2018 r. – podjęcie uchwał.
  9. Rozpatrzenie wniosków złożonych do dnia 22.11.2018 r.
  10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 23 listopada 2018 r. wszystkie materiały i projekty uchwał są wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz są dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 04 grudnia 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.