WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 09.05.2019 r. porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

DATA

NR CZĘŚCI WZ

ADRESY BUDYNKÓW

24.05.2019 r.
piątek
godz. 1730

7

Brazylijska 3, 3A;  Waszyngtona 38A;  Saska 48,
Londyńska 12, 14, 24

8

 Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;  Wandy 9, 15, Paryska 26;  Garaż podziemny Wandy 9

27.05.2019 r.
poniedziałek
godz. 1730

6

 Meksykańska 5, 7, 9;   Wandy 14, 16;  Zwycięzców 30, 32, 34,

Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;  garaż podziemny Wandy 16

28.05.2019 r.
wtorek
godz. 1730

5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A,  Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

29.05.2019 r.
środa
godz. 1730

4

 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A, Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A iG-3 Walecznych 74A

30.05.2019 r.
czwartek
godz. 1730

3

 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54

31.05.2019 r.
piątek 
godz. 1730

1

 Międzynarodowa 32, 34, 32/34A

2

 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A,
  Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A

                                                                                                                  

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Działalność S.M. „Międzynarodowa” w roku 2018:
  • 6.1. Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - podjęcie uchwał.
  • 6.2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 oraz rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018 - podjęcie uchwał.
 7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu S.M. „Międzynarodowa” - podjęcie uchwał w sprawie:
  • 7.1. podziału zysku netto za 2018 r.
  • 7.2. określenia najwyższej sumy zobowiązań S.M. „Międzynarodowa”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu ustawy o uregulowaniu praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów.
 9. Rozpatrzenie:
  • 9.1. wniosków złożonych do dnia 09.05.2019 r . - w tym informacja na temat realizacji wniosków złożonych na WZ w roku 2018.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej (§ 8 ust 5 i 6).
 11. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 10.05.2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 21.05.2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.

Członkowie Spółdzielni będą mogli  zapoznać się z materiałami na WZ również przez stronę internetową Spółdzielni za pośrednictwem  e-usług poprzez posiadane indywidualne konto członkowskie.