OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa "Międzynarodowa" informuje, że:

 W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe Naszych Mieszkańców, Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;

▪ Zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;

▪ Dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne;

▪ Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;

Zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO,
której dane przetwarzamy. 
Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj (Informacja o prawach na gruncie RODO) oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj (Informacja o zgłoszeniu żądania).

▪ W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

- sms na podany numer telefonu;
- wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
- listownie na podany adres zamieszkania;


Obowiązek informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” względem:

Członków Spółdzielni (Obowiązek informacyjny - Członkowie Spółdzielni)
▪ Mieszkańców i Najemców (Obowiązek informacyjny Mieszkańcy - Najemcy)
▪ Naszych Kontrahentów i ich pracowników (Obowiązek informacyjny - Partnerzy)
▪ Naszych Pracowników (Obowiązek informacyjny pracownicy - Umowa o pracę)
▪ Kandydatów do pracy (Obowiązek informacyjny - Kandydaci do pracy)
▪ Nadawców korespondencji elektronicznej (Obowiązek informacyjny - Nadawcy wiadomości)
▪ Monitoringu wizyjnego na terenie Spółdzielni (Obowiązek informacyjny - Monitoring)


Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.