AKTUALNOŚCI


*KLIKNIJ W POST ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ*

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - INFORMACJA

Informacja dotycząca Uchwał i wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie w dniach 07-14 grudnia 2018 r.

W dniach 07-12 grudnia 2018 r. odbyły się Zebrania części nr 1-5 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie. Zebranie Części Nr 6 oraz Części Nr 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie w dniach 13 i 14 grudnia 2018 r. nie odbyły się z powodu braku zgłoszeń kandydatur do wyboru Prezydium Zebrania.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia S.M. „Międzynarodowa” w Warszawie.

Walne Zgromadzenie S.M. „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XII/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do treści § 115 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie,

Głosowania przeprowadzono w obecności 171 uprawnionych Członków Spółdzielni, przy wymaganej kwalifikowanej większości 114 głosów - za jej podjęciem zgodnie z projektem Rady Nadzorczej S.M. „Międzynarodowa” oddano 136 głosów, za jej podjęciem zgodnie z treścią poprawki zgłoszonej przez Członków Spółdzielni (L. Dz. 5652/18) oddano 30 głosów.

Wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia:

Wniosek Nr 1 - wniosek mieszkańców budynku przy ulicy Międzynarodowej 38/40A – L.Dz. 5362/18.

Wniosek został przyjęty i skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą S.M. „Międzynarodowa” - za jego przyjęciem oddano 142 głosy, brak było głosów przeciw.

Walne Zgromadzenie odrzuciło następujące projekty uchwał:

Projekt uchwały złożony przez Członków Spółdzielni w sprawie likwidacji ryczałtów na usługi telekomunikacyjne wypłacane Członkom Prezydium RN i Przewodniczącym Komisji RN w wysokości 100.00 zł (sto złotych) miesięcznie (L.Dz. 5457/18)

Za podjęciem Uchwały oddano 78 głosów, przeciw 81 głosów. W związku z tym Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały w sprawie likwidacji ryczałtów na usługi telekomunikacyjne wypłacane Członkom Prezydium RN i Przewodniczącym Komisji RN w wysokości 100.00 zł (sto złotych) miesięcznie.

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zmian do § 116 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie, dotyczący obniżenia wysokości miesięcznego ryczałtu wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej. (L.Dz.5458/18) 

Głosowania przeprowadzono w obecności 152 uprawnionych Członków Spółdzielni, przy wymaganej kwalifikowanej większości 102 głosów, za jej podjęciem oddano 26 głosów, przeciw 118. W związku z tym Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały w sprawie zmiany treści § 116, a tym samym § 116 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie pozostał w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 

 

 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, działając na podstawie § 106 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, w następujących terminach:

07.12.2018

 piątek

godz. 1730

 

Część Nr 1 WZ

Międzynarodowa 32, 34, 32/34A

Część Nr 2 WZ

Międzynarodowa 38, 40, 38/40A

Zespół garażowy G-1
Międzynarodowa 42A

10.12.2018

poniedziałek

godz. 1730

Część Nr 3 WZ

Międzynarodowa 46, 46/48A, 54

11.12.2018

wtorek

godz. 1730

Część Nr 4 WZ

Międzynarodowa 58, 60, 58/60A

Zespół garażowy G-4
Międzynarodowa 62A

Zespół garażowy G-3
Walecznych 74A

12.12.2018

środa

godz. 1730

Część Nr 5 WZ

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A

Zespół garażowy G-5
Międzynarodowa 68A

13.12.2018

czwartek

godz. 1730

Część Nr 6 WZ

Meksykańska 5, 7, 9

Wandy 14, 16

Zwycięzców 30, 32, 34

Lokale użytkowe Os. Zwycięzców

Garaż podziemny Wandy 16

14.12.2018

piątek

godz. 1730

Część Nr 7 WZ

Brazylijska 3, 3A

Waszyngtona 38A

Saska 48

Londyńska 12, 14, 24

Część Nr 8 WZ

Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24

Wandy 9, 15

Paryska 26

Garaż podziemny Wandy 9

 

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Omówienie spraw związanych z Planem remontów na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian do Statutu S.M. „Międzynarodowa”:
  • 7.1. 106 ust. 1
  • 7.2. 108 ust. 3 pkt 5
  • 7.3. 115 ust. 8
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał złożonych  do dnia 22.11.2018 r.
 9. Rozpatrzenie wniosków złożonych do dnia 22.11.2018 r.
 10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 23 listopada 201 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu  Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem  e-usług.

Do dnia 22 listopada 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą składać projekty uchwał do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie (projekt uchwały musi być podpisany przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni).

Projekty te zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni od dnia 23 listopada 2018 r. W tym terminie zostanie również podany do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Do dnia 22 listopada 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem wnioski, które będą głosowane w pkt 9 porządku obrad.

Do dnia 04 grudnia 2018 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.