AKTUALNOŚCI

*ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ARTYKUŁ*


 UCHWAŁY I WNIOSKI PRZYJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU

W dniach od 06.12.2019 r. do 13.12.2019 r. odbyły się Zebrania Części od 1 do 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

W dniu 17.12.2019 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych Części Walnego Zgromadzenie. 

Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XII/2019 z dnia 17.12..2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 207 Członków Spółdzielni: „za”  podjęciem uchwały oddano -  185 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 7 głosów.

Uchwała Nr 2/XII2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Londyńska 12 – 14” przeciwko SM „Międzynarodowa” o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 195 Członów Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano - 163 głosy, „przeciw” uchwale oddano – 28 głosów głos.

Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło, że Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” odrzuciło następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 61 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 100 głosów.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 29 głosów, „przeciw” uchwale oddano - 133 głosy.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 15 ust. 4 Regulaminu Zarządu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 152 głosy.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany do § 24 ust. 3 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

 - uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 168 głosów.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 106 ust. 3 pkt 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 161 głosów.

6. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia zmiany do § 112 ust. 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 136 głosów.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw” uchwale oddano  133 głosy.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 11 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw”  oddano uchwale  159 głosów.

9. Projekt uchwały w sprawie poinformowania członków Osiedla Zwycięzców o podjętych działaniach przez Zarząd Spółdzielni odnośnie do 3 ostatnich wniosków polustracyjnych w zakresie dotyczącym uregulowania stanu prawnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 175 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 49 głosów, „przeciw” uchwale oddano 116 głosów.

10. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do wywiązania się z § 143 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 172 Członków Spółdzielni: „za’ podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 166 głosów.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 36 głosów, „przeciw” uchwale oddano 129 głosów.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielnie: „za” podjęciem uchwały oddano – 19 głosów, „przeciw” uchwale oddano 152 głosy.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110a ust. 9 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 171 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 163 głosy.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad realizacji remontu garażu podziemnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 167 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 159 głosów.

Wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia SM „Międzynarodowa”.

Wniosek nr 1 złożony w dniu  21.11. 2019 r. l. dz. 6050/19 przez Mieszkańców budynku przy ul. Brazylijskiej 3.

„Za” przyjęciem w/w wniosku głosowało 160 osób uprawnionych do głosowania, „przeciw” przyjęciu wniosku głosowało 0 osób uprawnionych do głosowania.

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Zebranie Nieruchomości.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 21.11.2019 r. skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

Skorygowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Omówienie spraw związanych z planem remontów na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu SM "Międzynarodowa" - § 106 ust. 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Londyńska" 12-14 przeciwko SM "Międzynarodowa" o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni dotyczącej podziału majątku dla wydzielającej się Spółdzielni.
 9. Rozpatrzenie:
  9.1. Projektów uchwał złożonych do dnia 21.11.2019 r. - podjęcie uchwał w sprawie:
        9.1.1. zmiany § 2 ust. 2. Regulaminu Rady Nadzorczej SM. "Międzynarodowa"
        9.1.2. zmiany § 19 ust. 4. Regulaminu Rady Nadzorczej SM. "Międzynarodowa"
        9.1.3. zmiany § 15 ust. 4. Regulaminu Zarządu SM. "Międzynarodowa"
        9.1.4. zmiany § 24 ust. 3. Statutu SM. "Międzynarodowa"
        9.1.5. zmiany § 106 ust. 3. pkt. 2. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.6. zmiany § 112 ust. 1. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.7. zmiany § 114 ust. 2. pkt. 1 Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.8. zmiany § 110 ust. 11. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.9. poinformowania członków Osiedla Zwycięzców o podjętych działaniach przez Zarząd Spółdzielni odnośnie 3 ostatnich wniosków polustracyjnych w zakresie dotyczącym uregulowania stanu prawnego Osiedla Zwycięzców.
        9.1.10. zobowiązania Zarządu do wywiązania się z § 143 Statutu Spółdzielni.
        9.1.11. Ustalenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia.
        9.1.12. zmiany § 110 ust. 2. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.13. zmiany § 110a ust. 9. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.14. ustalenia zasad realizacji remontu garażu podziemnego Osiedla Zwycięzców.

  9.2. Wniosków złożonych do dnia 21.11.2019 r.
 10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 22 listopada 2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 03 grudnia 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.

Terminarz zebrań:

DATA NR CZĘŚCI WZ ADRESY BUDYNKÓW


06.12.2019 r.
PIĄTEK

GODZ. 1730

 

1
Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
2 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A;
Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A
09.12.2019 r.
PONIEDZIAŁEK

GODZ. 1730
3 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
10.12.2019 r.
WTOREK
GODZ. 1730
4 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A;
Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A i
G-3 Walecznych 74A
11.12.2019 r.
ŚRODA
GODZ. 1730
6

Meksykańska 5, 7, 9;
Wandy 14, 16;
Zwycięzców 30, 32, 34;
Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;
Garaż podziemny Wandy 16

12.12.2019 r.
CZWARTEK
GODZ. 1730
5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A;
Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

13.12.2019 r.
PIĄTEK
GODZ. 1730
7

Brazylijska 3, 3A;
Waszyngtona 38A;
Saska 48;
Londyńska 12, 14, 24

8

Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;
Wandy 9, 15;
Paryska 26;
Garaż podziemny Wandy 9

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).