AKTUALNOŚCI


*KLIKNIJ W ARTYKUŁ ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ*

UCHWAŁY I WNIOSKI PRZYJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU

W dniach od 06.12.2019 r. do 13.12.2019 r. odbyły się Zebrania Części od 1 do 8 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”.

W dniu 17.12.2019 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych Części Walnego Zgromadzenie. 

Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XII/2019 z dnia 17.12..2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 207 Członków Spółdzielni: „za”  podjęciem uchwały oddano -  185 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 7 głosów.

Uchwała Nr 2/XII2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Londyńska 12 – 14” przeciwko SM „Międzynarodowa” o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni.

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów, było 195 Członów Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano - 163 głosy, „przeciw” uchwale oddano – 28 głosów głos.

Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło, że Walne Zgromadzenie SM „Międzynarodowa” odrzuciło następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 61 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 100 głosów.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 29 głosów, „przeciw” uchwale oddano - 133 głosy.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 15 ust. 4 Regulaminu Zarządu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, „przeciw” uchwale  oddano 152 głosy.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany do § 24 ust. 3 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

 - uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 168 głosów.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 106 ust. 3 pkt 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 176 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 161 głosów.

6. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia zmiany do § 112 ust. 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw”  uchwale oddano  - 136 głosów.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 114 ust. 2 pkt 1 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 26 głosów, „przeciw” uchwale oddano  133 głosy.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 11 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 174 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw”  oddano uchwale  159 głosów.

9. Projekt uchwały w sprawie poinformowania członków Osiedla Zwycięzców o podjętych działaniach przez Zarząd Spółdzielni odnośnie do 3 ostatnich wniosków polustracyjnych w zakresie dotyczącym uregulowania stanu prawnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 175 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 49 głosów, „przeciw” uchwale oddano 116 głosów.

10. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do wywiązania się z § 143 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 172 Członków Spółdzielni: „za’ podjęciem uchwały oddano 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 166 głosów.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano 36 głosów, „przeciw” uchwale oddano 129 głosów.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110 ust. 2 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 173 Członków Spółdzielnie: „za” podjęciem uchwały oddano – 19 głosów, „przeciw” uchwale oddano 152 głosy.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do § 110a ust. 9 Statutu SM „Międzynarodowa” w Warszawie,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 171 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 163 głosy.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad realizacji remontu garażu podziemnego Osiedla Zwycięzców,

- uprawnionych do głosowania, na podstawie wydanych mandatów było 167 Członków Spółdzielni: „za” podjęciem uchwały oddano – 0 głosów, „przeciw” uchwale oddano 159 głosów.

Wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia SM „Międzynarodowa”.

Wniosek nr 1 złożony w dniu  21.11. 2019 r. l. dz. 6050/19 przez Mieszkańców budynku przy ul. Brazylijskiej 3.

„Za” przyjęciem w/w wniosku głosowało 160 osób uprawnionych do głosowania, „przeciw” przyjęciu wniosku głosowało 0 osób uprawnionych do głosowania.

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Zebranie Nieruchomości.

 





WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - SKORYGOWANY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 21.11.2019 r. skorygowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

Skorygowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Omówienie spraw związanych z planem remontów na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu SM "Międzynarodowa" - § 106 ust. 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Londyńska" 12-14 przeciwko SM "Międzynarodowa" o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni dotyczącej podziału majątku dla wydzielającej się Spółdzielni.
 9. Rozpatrzenie:
  9.1. Projektów uchwał złożonych do dnia 21.11.2019 r. - podjęcie uchwał w sprawie:
        9.1.1. zmiany § 2 ust. 2. Regulaminu Rady Nadzorczej SM. "Międzynarodowa"
        9.1.2. zmiany § 19 ust. 4. Regulaminu Rady Nadzorczej SM. "Międzynarodowa"
        9.1.3. zmiany § 15 ust. 4. Regulaminu Zarządu SM. "Międzynarodowa"
        9.1.4. zmiany § 24 ust. 3. Statutu SM. "Międzynarodowa"
        9.1.5. zmiany § 106 ust. 3. pkt. 2. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.6. zmiany § 112 ust. 1. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.7. zmiany § 114 ust. 2. pkt. 1 Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.8. zmiany § 110 ust. 11. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.9. poinformowania członków Osiedla Zwycięzców o podjętych działaniach przez Zarząd Spółdzielni odnośnie 3 ostatnich wniosków polustracyjnych w zakresie dotyczącym uregulowania stanu prawnego Osiedla Zwycięzców.
        9.1.10. zobowiązania Zarządu do wywiązania się z § 143 Statutu Spółdzielni.
        9.1.11. Ustalenia maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej reprezentujących daną część Walnego Zgromadzenia.
        9.1.12. zmiany § 110 ust. 2. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.13. zmiany § 110a ust. 9. Statutu SM "Międzynarodowa"
        9.1.14. ustalenia zasad realizacji remontu garażu podziemnego Osiedla Zwycięzców.

  9.2. Wniosków złożonych do dnia 21.11.2019 r.
 10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 22 listopada 2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 03 grudnia 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.

Terminarz zebrań:

DATA NR CZĘŚCI WZ ADRESY BUDYNKÓW


06.12.2019 r.
PIĄTEK

GODZ. 1730

 

1
Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
2 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A;
Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A
09.12.2019 r.
PONIEDZIAŁEK

GODZ. 1730
3 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
10.12.2019 r.
WTOREK
GODZ. 1730
4 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A;
Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A i
G-3 Walecznych 74A
11.12.2019 r.
ŚRODA
GODZ. 1730
6

Meksykańska 5, 7, 9;
Wandy 14, 16;
Zwycięzców 30, 32, 34;
Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;
Garaż podziemny Wandy 16

12.12.2019 r.
CZWARTEK
GODZ. 1730
5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A;
Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

13.12.2019 r.
PIĄTEK
GODZ. 1730
7

Brazylijska 3, 3A;
Waszyngtona 38A;
Saska 48;
Londyńska 12, 14, 24

8

Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;
Wandy 9, 15;
Paryska 26;
Garaż podziemny Wandy 9

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).

 





WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, działając na podstawie § 106 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, w następujących terminach:

DATA NR CZĘŚCI WZ ADRESY BUDYNKÓW


06.12.2019 r.
PIĄTEK

GODZ. 1730

 

1 Międzynarodowa 32, 34, 32/34A
2 Międzynarodowa 38, 40, 38/40A;
Zespół garażowy G-1 Międzynarodowa 42A
09.12.2019 r.
PONIEDZIAŁEK

GODZ. 1730
3 Międzynarodowa 46, 46/48A, 54
10.12.2019 r.
WTOREK
GODZ. 1730
4 Międzynarodowa 58, 60, 58/60A;
Zespoły garażowe G-4 Międzynarodowa 62A i
G-3 Walecznych 74A
11.12.2019 r.
ŚRODA
GODZ. 1730
6

Meksykańska 5, 7, 9;
Wandy 14, 16;
Zwycięzców 30, 32, 34;
Lokale użytkowe Os. Zwycięzców;
Garaż podziemny Wandy 16

12.12.2019 r.
CZWARTEK
GODZ. 1730
5

Międzynarodowa 64, 66, 68B, 64/66A;
Zespół garażowy G-5 Międzynarodowa 68A

13.12.2019 r.
PIĄTEK
GODZ. 1730
7

Brazylijska 3, 3A;
Waszyngtona 38A;
Saska 48;
Londyńska 12, 14, 24

8

Brazylijska 16A, 16B, 18, 20, 20A, 24;
Wandy 9, 15;
Paryska 26;
Garaż podziemny Wandy 9

 

Zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w sali obrad
przy ul. Międzynarodowej 68 ( I piętro ).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 6. Omówienie spraw związanych z planem remontów na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu SM "Międzynarodowa".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania warunków ugody sądowej w sprawie sądowej z powództwa Komisji Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Londyńska" 12-14 przeciwko SM "Międzynarodowa" o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale Spółdzielni dotyczącej podziału majątku dla wydzielającej się Spółdzielni.
 9. Rozpatrzenie:
  9.1. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
  9.2. Projektów uchwał złożonych do dnia 21.11.2019 r. - podjęcie uchwał.
  9.3. Wniosków złożonych do dnia 21.11.2019 r.
 10. Zakończenie Zebrania.

Dyskusja przewidziana jest w każdym punkcie porządku obrad.

Od dnia 22 listopada 2019 r. wszystkie materiały i projekty uchwał będą wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 oraz będą dostępne za pośrednictwem e-usług.

Do dnia 21 listopada 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą składać projekty uchwał do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie (projekt uchwały musi być podpisany przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni).

Projekty te zostaną wyłożone do wglądu Członków Spółdzielni od dnia 22 listopada 2019 r. W tym terminie zostanie również podany do wiadomości Członków Spółdzielni uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Do dnia 21 listopada 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie wraz z uzasadnieniem wnioski, które będą głosowane w pkt 9 porządku obrad.

Do dnia 03 grudnia 2019 r. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie poprawki do wyłożonych projektów uchwał.