AKTUALNOŚCI

*ABY CZYTAĆ CAŁOŚĆ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ARTYKUŁ*


 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "MIĘDZYNARODOWA" - INFORMACJA

Informacja dotycząca Uchwał i wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie w dniach 07-14 grudnia 2018 r.

W dniach 07-12 grudnia 2018 r. odbyły się Zebrania części nr 1-5 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie. Zebranie Części Nr 6 oraz Części Nr 7 i 8 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie w dniach 13 i 14 grudnia 2018 r. nie odbyły się z powodu braku zgłoszeń kandydatur do wyboru Prezydium Zebrania.
W dniu 18 grudnia 2018 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonało obliczenia wyników głosowań przeprowadzonych na Zebraniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia S.M. „Międzynarodowa” w Warszawie.

Walne Zgromadzenie S.M. „Międzynarodowa” podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/XII/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do treści § 115 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie,

Głosowania przeprowadzono w obecności 171 uprawnionych Członków Spółdzielni, przy wymaganej kwalifikowanej większości 114 głosów - za jej podjęciem zgodnie z projektem Rady Nadzorczej S.M. „Międzynarodowa” oddano 136 głosów, za jej podjęciem zgodnie z treścią poprawki zgłoszonej przez Członków Spółdzielni (L. Dz. 5652/18) oddano 30 głosów.

Wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia:

Wniosek Nr 1 - wniosek mieszkańców budynku przy ulicy Międzynarodowej 38/40A – L.Dz. 5362/18.

Wniosek został przyjęty i skierowany do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą S.M. „Międzynarodowa” - za jego przyjęciem oddano 142 głosy, brak było głosów przeciw.

Walne Zgromadzenie odrzuciło następujące projekty uchwał:

Projekt uchwały złożony przez Członków Spółdzielni w sprawie likwidacji ryczałtów na usługi telekomunikacyjne wypłacane Członkom Prezydium RN i Przewodniczącym Komisji RN w wysokości 100.00 zł (sto złotych) miesięcznie (L.Dz. 5457/18)

Za podjęciem Uchwały oddano 78 głosów, przeciw 81 głosów. W związku z tym Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały w sprawie likwidacji ryczałtów na usługi telekomunikacyjne wypłacane Członkom Prezydium RN i Przewodniczącym Komisji RN w wysokości 100.00 zł (sto złotych) miesięcznie.

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia zmian do § 116 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie, dotyczący obniżenia wysokości miesięcznego ryczałtu wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej. (L.Dz.5458/18) 

Głosowania przeprowadzono w obecności 152 uprawnionych Członków Spółdzielni, przy wymaganej kwalifikowanej większości 102 głosów, za jej podjęciem oddano 26 głosów, przeciw 118. W związku z tym Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały w sprawie zmiany treści § 116, a tym samym § 116 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie pozostał w dotychczas obowiązującym brzmieniu.